Zorgbeleid

Schoollopen is niet altijd eenvoudig. Het blijft immers niet beperkt tot les volgen en lessen leren. Wanneer je je goed voelt, verloopt alles redelijk vlot. Maar dat is niet altijd vanzelfsprekend!

Gelukkig sta je er in Stella Matutina niet alleen voor!

Waar kan je terecht?

De leerkrachten

De leerlingbegeleiding

Zorghoekje

Leren leren

De studiebegeleidingsklas

Het CLB

Gelijke Onderwijskansen

Ondersteuningsnetwerk VOKAN
 

De leerkrachten

De klastitularissen, vakleerkrachten en graadcoördinatoren zijn het eerste aanspreekpunt.  Samen met jou proberen ze te zorgen voor een aangename sfeer in de klas. Ook als je het emotioneel moeilijk hebt, kan je altijd bij hen terecht. Bovendien geven ze je graag tips i.v.m. leren leren en je studiekeuze.

De leerlingbegeleiding

Omdat we het belangrijk vinden dat je als leerling gehoord wordt als je daar nood aan hebt, staat de leerlingbegeleiding alle dagen voor je klaar. Je kan hen contacteren via het secretariaat, met een briefje in de speciale brievenbus, via Smartschool of door te mailen naar leerlingbegeleiding@stella-matutina.be.

Zorghoekje

Zowel op Smartschool als bij de leerlingbegeleiding vind je massa’s informatie rond zaken die het je als jongere moeilijk maken: pesten, leerproblemen, emotionele problemen, moeilijkheden thuis, enz. 

Leren leren

Omdat de overstap van de lagere naar de middelbare school niet altijd vanzelfsprekend is, wordt in het eerste jaar elke week een lesuur besteed aan leren leren. Bovendien vind je op Smartschool een heleboel studietips voor verschillende vakken, tips om je examens voor te bereiden enz.

De studiebegeleidingsklas

Elke week worden tijdens de middag studiebegeleidingsklassen ingericht voor Frans en wiskunde. Onze eigen leerkrachten zorgen hier, in overleg met de vakleerkrachten en titularis, voor extra ondersteuning en begeleiding waar het nodig is.

Het CLB

Voor een aantal specifieke zaken omtrent leerproblemen, studiekeuze en emotionele problemen, werken we nauw samen met het CLB van Essen. Je kan je vragen bezorgen via Smartschool, via de brievenbus aan het leerlingensecretariaat of door te mailen naar essen@vclbvnk.be.

Voor de volledige zorgbrochure van onze school, klik je hier (brochure zorg toevoegen!)

Gelijke Onderwijskansen (GOK)

Onze school kreeg op basis van enkele objectieve criteria, zoals de thuistaal van onze leerlingen en het onderwijsniveau van de moeder, 19 GOK-uren/week toegekend voor de periode 2014-2017.

Na een grondige analyse van de beginsituatie bij ons op school, werden de volgende werkthema’s gekozen:
 

Ondersteuningsnetwerk VOKAN

Ondersteuningsnetwerk Voorkempen Antwerpen Noord: meer informatie vind je terug in de bijgevoegde brochure VokanVoorOuders

Voor de eerste graad:

  • ​​Preventie en remediëring van ontwikkelings- en leerachterstanden

 (studiebegeleiding, ondersteuning bij differentiëring ,…)

  • Socio- emotioneel welbevinden

(anti-pestbeleid, werken rond een goede klas- en schoolsfeer,  …)
 

Voor de tweede en derde graad:

  • Preventie en remediëring van studie- en gedragsproblemen

(respectvol omgaan met elkaar, gericht differentiëren, …)

  • Oriëntering bij in- en uitstroom

 (info en ondersteuning  bij overstap naar een andere richting, …)
 

Alle specifieke doelstellingen en acties rond deze thema’s worden geformuleerd op het niveau van de leerlingen, de leerkrachten en de school. Op die manier trachten we het leven op onze school zo aangenaam mogelijk te maken voor iedereen, en zeker voor de leerlingen die extra zorg verdienen!